การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง

การลาหยุดยาวจะทำให้เราตายช้าลง

จากการศึกษาโดยงานวิจัยที่ได้นำเสนอในการประชุมประจำปีของ European Society of Cardiology ในประเทศเยอรมนี พบว่า การไปเที่ยวพักผ่อนอย่างน้อย 3 ครั้งในหนึ่งปี หรือคิดเป็น 21 วัน จะทำให้อายุยืนกว่า โดยเฉพาะ ‘ผู้ชาย’ ที่ลางาน 3 สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นต่อปี จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 37% เมื่อเทียบกับคนที่ลางานเกิน 3 สัปดาห์จากตารางการทำงาน . ศึกษาจากผู้ชายวัยกลางคนจำนวน 1,200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มแทรกแซง โดยกลุ่มแทรกแซงจะถูกควบคุมพฤติกรรมทางร่างกาย การทานอาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และงดบุหรี่ ขณะเดียวกัน กลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามปกติ และไม่ได้รับการตรวจสอบหรือติดตามโดยนักวิจัย จากการทดลองพบว่า ในกลุ่มแทรกแซง ผู้ที่ใช้เวลาในการพักผ่อนที่น้อยมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอไม่พบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้เราจะออกกำลังกาย ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก หรืองดบุหรี่ แต่หากเราไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สูงอยู่ดี . นอกจากนี้ การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยลดความเครียด […]