การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ แบบเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ หน้าปก และ คำนำบทที่ 1 ความหมายและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์บทที่ 2 การเขียนส่วนเนื้อความบทที่ 3 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์บทที่ 4 การเขียนรายการอ้างอิงบทที่ 5 ข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ข้อมูลต้นแบบหรือ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หน้าปก ภาษาไทยหน้าปก ภาษาอังกฤษหน้าอนุมัติ ภาษาไทยหน้าอนุมัติ ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ ภาษาไทยบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษกิตติกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพเนื้อหาวิทยานิพนธ์ประวัติผู้เขียน ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ บว.1 แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บว.2 แบบเสนอขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์บว.3 แบบประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์บว.4 แบบขอพิจารณาผลแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์บว.5 แบบคำร้องขอหนังสือเป็นทางการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์บว.6 แบบขอแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีสอบวิทยานิพนธ์แล้ว)บว.7 แบบขออนุมัติสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์บว.8 แบบประเมินผลวิทยานิพนธ์บว.9 แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์บว.10 แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์บว.11 แบบเสนอตรวจความถูกต้องของชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ http://49.231.174.6/e-filing/index3.html

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างๆเราได้รวบรวมคู่มือในการจัดรูปแบบ format วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไว้ด้านล่าง สนใจคลิกตามลิงค์เพื่อไปดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยแต่ละที่ได้เลย หรือหากสนใจให้เราช่วยจัดรูปแบบให้ เรายินให้บริการ ติดต่อเราได้เลยโดยตรงที่ไลน์ ไอดี: smartformat หรือที่อีเมล smartformatting@gmail.com ค่ะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ./CUมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KUมหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKUมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMUมหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSUมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTTมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNBมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TUมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMUมหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUUมหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UPมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCUมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBUมหาวิทยาลัยมหิดล MUมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ./MJUมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFUมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WUมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWUมหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SUมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSUมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSUมหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPUมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNUมหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NUมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSUมหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RUมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOUมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./UBUสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ./KRUมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRUมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRUมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRUมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช./CRRUมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRUมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRUมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRUมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRUมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRUมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ./NSTRUมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว./NSRUมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา […]

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

การพิมพ์วิทยานิพนธ์รายละเอียดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องประกาศ/เอกสาร/ข้อควรรู้คู่มือสายวิทยาศาสตร์คู่มือสายวิทยาศาสตร์สังคมเอกสารประกอบการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์การให้บริการพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์การส่งคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ https://www.grad.ku.ac.th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/

รูปแบบปกวิทยานิพนธ์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555)

รูปแบบปกวิทยานิพนธ์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555)ปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1ปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 2ปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1ปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2ปกสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท แผน ขปกโครงงาน ระดับปริญญาโท แผน ขปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโท แผน ขคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์หน้าปกส่วนหน้าบทที่ 1: ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์บทที่ 2: รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์บทที่ 3: หลักเกณฑ์การอ้างอิงค์ในเนื้อหาบทที่ 4: การเขียนรายงานการอ้างอิงและ บรรณานุกรมภาคผนวก https://ces.wu.ac.th/reg52/home_thesis.asp?w=1098&h=686

กระบวนการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

กระบวนการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระคู่มือการจัดทำมาตรฐานวิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คู่มือการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไฟล์รูปตรามหาวิทยาลัยFont TH_SarabunPSKฟอร์มรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อแบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อแบบแจ้งการแก้ไขตามผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ กระบวนการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค้นคว้าอิสระขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระTemplate (word) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาไทย ปกกิตติกรรมประกาศ+บทคัดย่อ+สารบัญบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5เอกสารอ้างอิงประวัติผู้วิจัยTemplate (word) สำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษ CoverAcknowledgement+Abstract+ContentChapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5ReferenceVitae https://www.ubu.ac.th/web/graduate/content/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์คู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระเครื่องมือรวบรวมบรรณานุกรม Zetoroการบริการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Open Office.org Writer โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติคู่มือการใช้ Zotero โดย ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแนะนำ Zetero ผ่าน YOUTUBEhttp://library.rsu.ac.th/library_manualresearcher.html

การจัดทำวิทยานิพนธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

วิทยานิพนธ์ การจัดทำวิทยานิพนธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์หน้าปกภาษาอังกฤษ (Outside and Inside cover sample)หน้าปกภาษาอังกฤษ– กรณีวิจัยล้วน (Outside and Inside cover sample for research)หน้าปกภาษาไทยหน้าปกภาษาไทย– กรณีวิจัยล้วนหน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ (Approval Page Sample)หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ– กรณีวิจัยล้วน (Approval Page Sample for research)หน้าอนุมัติภาษาไทยหน้าอนุมัติภาษาไทย– กรณีวิจัยล้วนหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract Page Sample)หน้าบทคัดย่อภาษาไทยการเริ่มบทใหม่ (Title of chapter)การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และซีดีรอม คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ภาคผนวก ค- ช ข้อบังคับสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาข้อบังคับฯ ฉบับภาษาไทยข้อบังคับฯ ฉบับภาษาอังกฤษhttp://web.sut.ac.th/das/graduate/thesis.php

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (ดาวน์โหลดฟรี)หรือซื้อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เล่มละ 50 บาท Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 3 ท่าน) Thesis Certificate Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 4 ท่าน) Thesis Certificate Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 5 ท่าน) Thesis Certificate การส่ง CD http://www.grad.kmutnb.ac.th/oldgrad/html/pages/page18.html

มุมวิทยานิพนธ์น่ารู้

มุมวิทยานิพนธ์น่ารู้ ภาพรวมกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (PDF) การดำเนินการของนักศึกษาหลังแก้ไขตัวเล่ม 5 บทเสร็จแล้ว (PDF) ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ (PDF) ขั้นตอนการรับรูปเล่มผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจรูปแบบ จากบัณฑิตวิทยาลัย (PDF) เทคนิคและเคล็ดลับการทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ให้ประสบความสำเร็จ (PDF) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ (แบบ ว.x) (web) การเขียนรายการบรรณานุกรม (PDF) | (PDF) | (web) วิธีสร้างรายการบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย Word 2010 (web) ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรม (PDF) การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (PDF) | (PDF) โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism Detection Software) (web) แนวทางการกำหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย จากประเด็นกว้างไปสู่แคบ (PDF) แนวทางการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาแบบรูปกรวย (PDF) / (PDF) ตัวอย่างความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในงานวิจัย (PDF) […]

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับเอกสารแม่แบบวิทยานิพนธ์ (Thesis templates) ที่ได้กำหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบการเขียน และรูปแบบการจัดวางข้อความอย่างถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ THESIS MANUALSTHESIS TEMPLATESดาวน์โหลด: Template วิทยานิพนธ์ภาษาไทยดาวน์โหลด: Template วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (TH Sarabun New)ดาวน์โหลด: Template วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Times new Roman)หมายเหตุ: สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ใช้ font ตามที่คณะกำหนดดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งาน Template วิทยานิพนธ์การใส่ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชาที่หน้าปก และ หน้า TITLE PAGEกรณีที่คณะไหนมีเฉพาะสาขาวิชา ให้ใส่เฉพาะสาขาวิชากรณีที่คณะไหนมีเฉพาะภาควิชา ให้ใส่แค่ภาควิชากรณีที่คณะไหนมีทั้งสาขาวิชาและภาควิชา ให้ใส่ทั้งสองอย่างชื่อเต็มปริญญาที่ได้รับ ให้ดูตามคู่มือการศึกษา (ชื่อปริญญา ไม่ใช่ชื่อหลักสูตร) เช่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) / Master of Engineering […]