ให้คำปรึกษา ตรวจเนื้อหา

ให้คำปรึกษาตรวจเนื้อหาให้คำปรึกษา ตรวจเนื้อหา ปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัย วิทยานิพนธ์รวมไปถึงสารนิพนธ์ การศึกษาอิสระที่แก้อย่างไรก็ไม่ผ่าน

ให้คำปรึกษา และสอน SPSS

ให้คำปรึกษาและสอน SPSSให้คำปรึกษา และสอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการแปลผลการวิจัยจากแบบสอบถาม– การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและขั้นกลาง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความถี่ (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) / ค่าเฉลี่ย (Mean) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น– การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-Test / F-Test (ANOVA) / Chi-Square– การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Correlation Moment Correlation Coefficient)– การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว (Single Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)– การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยบริการให้คำปรึกษาในการทำวิจัย สำหรับผู้เริ่มทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก โดยเป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตั้งแต่หาหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เขียนโครงร่างงานวิจัย ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมและจัดทำรูปเป็นรูปเล่มวิจัย ในสาขาวิขาดังนี้– สังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์– บริหารธุรกิจ– การตลาด– การจัดการการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม– การศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา– วิจัยเพื่อปรับวิทยฐานะ / เพิ่มเงินเดือน– การเงิน และการบัญชี

กทม.เตรียมรับเปิดเทอม รับโควิด-19 จัด 4 รูปแบบการเรียนการสอน

กทม.เตรียมรับเปิดเทอม รับโควิด-19 จัด 4 รูปแบบการเรียนการสอน นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศบค.กำหนดว่า เรื่องของการเปิดภาคเรียนนั้นขณะนี้ผู้บริหาร กทม.และผู้บริหารสำนักการศึกษาอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดเชื้ออย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย อย่างไรก็ตาม กำหนดการเปิดภาคเรียนยังคงเป็นวันที่ 17 พ.ค.64 เช่นเดิมไปก่อน แต่หากหลังจากนี้สถานการณ์ยังน่าวิตกกังวล ก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดการเปิดเรียนอีกครั้ง โดยในวันที่ 13 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมออนไลน์ของผู้บริหาร ร.ร.ในสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ร่วมประชุมด้วย เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจและกำชับถึงแนวทางปฏิบัติหาก ร.ร.ได้เปิดภาคเรียนตาม กำหนด แต่หากไม่สามารถเปิดได้ จะมีแนวทางการเรียนออนไลน์ต่อไปนอกจากนี้ ยังมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) ใน 4 รูปแบบ คือ On Air, On Line, On Hand และ On […]

ถอดรหัสโควิด ระลอก3 สารพัดปัญหาเรียนออนไลน์

ถอดรหัสโควิด ระลอก3 สารพัดปัญหาเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องระลอก 2 และระลอก 3 ตั้งแต่ต้นปี 2564 เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รวมถึงภาคการศึกษาที่ต้องปรับตัว จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแน่นอนว่าทุกความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหา เสียงสะท้อนสารพัดปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนมีจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรที่ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ปัญหาความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ ทั้ง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนได้รับความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร..มาถึงการระบาดระลอก 3 ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน จากเดิมมีกำหนดเปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม ขณะเดียวกันเลื่อนสอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ออกไปด้วย พร้อมให้แต่ละพื้นที่ประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดหารูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับบริบท โดยการเรียนออนไลน์ยังเป็นตัวเลือกหลัก ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาช่วงวิกฤตนี้อีกรอบเมื่อเลือกไม่ได้ ด้วยภาวะจำยอม หลากเสียงสะท้อน กับการเรียนออนไลน์ ทั้งข้อดี ข้อเสียและสิ่งที่อยากให้เร่งปรับปรุงแก้ไขถึง […]

ทำวิจัยระดับ ป.โท อย่างไร ไม่ให้เสียเวลา

ทำวิจัยระดับ ป.โท อย่างไร ไม่ให้เสียเวลาทุกวันนี้การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแต่ต้องมีความพร้อมในด้านเวลา และทุนทรัพย์ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เราเลือกเรียน และทุกหลักสูตรจะกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสร้างผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 ชิ้น ตั้งแต่ การสร้างชิ้นงานที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยานิพนธ์ที่มีระดับความยากในการทบทวนวรรณกรรมและระดับสถิติที่ใช้ จนถึงสารนิพนธ์ หรือที่เราคุ้นเคยเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆ ว่า IS (Independent Study) หรืออีกชื่อเรียกว่า การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการวิจัยที่ดีพอปัญหาที่ท้าทาย สำหรับนักศึกษาที่ทำงานวิจัย ในระดับ สารนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ มักจะมีเวลาจำกัด ประมาณ 3 – 6 เดือน ซึ่งหากไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติในการวิจัย แล้ว มักจะถูกอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ตำหนิ และให้กลับมาแก้ไขใหม่ ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนหมดกำลังใจบางคนอาจแก้ปัญหา หรือ หลีกเลี่ยงปัญหานี้ ด้วยการจ้างให้คนอื่นทำงานวิจัยของเราให้ ซึ่งเราเชื่อว่า เขาเหล่านั้น จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญกว่าเรา ช่วยให้เราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ ท่านรู้หรือไม่ว่า เขาทำกันอย่างไร […]