บริการของเรา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

การใช้บริการรับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์ ท่านจะได้รับเนื้อหาเล่มวิจัยถูกต้อง ดำเนินการตามชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ท่านกำหนด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ ติดต่อได้ง่าย ราคาย่อมเยาว์ ส่งงานตรงเวลา และรับผิดชอบจนกว่าเล่มวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Thesis/Independent Study : IS) และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ของท่านจะผ่าน

ราคารับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์  มีเกณฑ์ราคาเริ่มต้น ดังนี้

บทที่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. บทนำ
2,590 บาท
3,590 บาท
13,190 บาท
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3,590 บาท
5,590 บาท
17,190 บาท
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
3,590 บาท
4,590 บาท
13,190 บาท
4. ผลการศึกษา
5,590 บาท
6,590 บาท
16,190 บาท
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
2,590 บาท
4,590 บาท
13,190 บาท
รวม
15,950 บาท
24,950 บาท
72,950 บาท

ขอคำปรึกษา

ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลาดำเนินการแต่ละบทภายใน 30 วัน หากท่านต้องการทราบระยะเวลาที่เร่งด่วนกว่านี้ รบกวนส่งอีเมลเข้ามาขอไฟล์ราคารับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ และรับทำดุษฎีนิพนธ์ของท่านได้ตลอดเวลา ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth เข้ามาขอไฟล์ราคาและรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการได้ตลอดเวลาครับ

thesis4u2000