รับทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ ,Thesis, Dissertation ,Marketing Research,SPSS

รับทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ ,Thesis, Dissertation ,Marketing Research,SPSS
การบริการของเรา (Ours Service)
การบริการของเราครบวงจร ตั้งแต่การสอน ติวเตอร์ กวดวิชา หรือรับทำงานวิชาการ รับทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำภาคนิพนธ์ งานวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ สำรวจข้อมูล วิจัยตลาด รับทำแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูล spss รวมทั้งการขอสินเชื่อ วางระบบโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

• งานสอน ติว และกวดวิชา (Tutor)
เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี-โท และหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน เช่น
– คณิตศาสตร์ / แคลคูลัส (Calculus) / การเงินธุรกิจ (Business Finance)
– สถิติธุรกิจ (Statistic / เศรษฐศาสตร์ (Economic) / บัญชีสำหรับผู้บริหาร (M.B.A)
– การจัดการการเงิน (Accounting management) / เศรษศาสตร์มหาภาค
– เศรษฐศาสตร์จุลภาค /เศรษฐมิติ (Ecometric) /คณิตศาตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ / นำเข้า-่ส่งออก (Import &Export)
– การตลาดระหว่างประเทศ (Internationa Marketing)
– สถิติำสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Eview ,SPSS,Minitab)
• รับปรึกษาและรับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยและบทความวิชาการ (Dissertation & Thesis and Research)
รับปรึกษาตั้งแต่ เสนอโครงเรื่อง (Proposal)จนกระทั้งปิดรูปเล่ม เช่น
– รับสอนเขียนหรือรับทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) งานค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ ในระดับ ป.ตรี โท และรับทําดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก) มีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือดูแลงานวิจัย(research assistant) เช่น คณะบริหารธุรกิจ(M.B.A),เศรษฐศาสตร์ (M.E.A,ครุศาสตร์(M.E.d),นิติศาสตร์(L.L.M),รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) ,มนุษย์ศาสตร์,สังคมศาสตร์,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,นิเทศศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ
– รับทำThesis and Dissertation รับทำรายงาน (Report and Assignment) ทำวิจัย เขียนบทความวิชาการ (Research Article and Journal) หรือการบ้านและบทสรุป (Assignment and Essay)
– รับทําและเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) รับทำแผนการตลาด (Marketing Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) รวมทั้งวิเคราะห์ SWOT ,Five Force,4P หรือวิเคราะห์งบการเงิน รับทํารายงานภาษาอังกฤษหรือรับทํารายงานปริญญาโทสำหรับงานเร่ง งานด่วนในราคาถูก
– แผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด Marketing Plan ค้นคว้าข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รับทำวิจัยตลาดสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคให้แก่บริษัทต่างๆและหน่วยงานราชการ
– สืบหาข้อมูล ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้งานสมบูรณ์ตามความต้องการ
– รับคีย์ข้อมูล (Data Entry) และรับวิเคราะห์ประมวลข้อมูลด้วย SPSS,และรับทํา SPSS,Minitab,Eview,lisrel,Amos เพื่อการทําวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

• ขอสินเชื่อ จัดทำ Event วางระบบโครงการ ระบบบัญชี และเสนอผลงาน
ดำเนินการตั้งแต่ เสนอโครงเรื่อง (Proposal)จนกระทั้งเข้าสู่ธุรกิจ เช่น
– รับเจรจาธุรกิจและเดินเอกสารระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าทุกประเภท( Trader ) เปิด LC เพื่อการค้า นำเข้า-ส่งออก
– การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จัดวางระบบ CRM,Call Center,VPN และ Software
– รับเตรียมเอกสาร เพื่อขอสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายกิจการเดิม ขอทุนจัดตั้งกิจการใหม่ ยื่นแบงค์ สำหรับ ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ แฟรนไชส์ (Franchise)
– รับดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัด Event ,ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์, จัด Focus Group สำรวจข้อมูลผู้บริโภค กรอกแบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด และเสนอผลงานในรูปแบบ Powerpoint ,Visio

ป้ายกำกับ: รับทำแผนธุรกิจ.รับวิจัยตลาด, รับทำวิทยานิพนธ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ขอคำปรึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

Table of Contents

On Key

Related Posts

อาจารย์กับการทำงานวิจัย สู่การต่อยอดด้านการสอน
“ณ วันนี้งานวิจัยถือเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดด้านการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องทำวิจัยให้มากเพื่อให้การสอนมีความแปลกใหม่และหลากหลาย”

การศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น ยังมีหลายๆ คนสงสัยในการเลือกเรียนระหว่างแผน ก กับ แผน ข ซึ่งไม่เข้าใจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

และแผนไหนจะตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของเรา ดังนั้นเราขอนำความเห็นจากหลายๆ แหล่งมาประมวลมาให้อ่านกัน ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้ได้ตัดสินใจกันและหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจไม่มากก็น้อย และสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่า “เราจะเรียนต่อในระดับปริญญาโททำไม? เรียนเพื่อไปทำอะไร?” แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)หลักสูตรในแผน ก เป็นหลักสูตรที่มีการทำงานวิจัยเป็น “วิทยานิพนธ์” (12 หน่วยกิต)โดยมุ่งเน้นทักษะการทำวิจัยเต็มรูป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้นหรือปริญญาเอก (ดร.) ในโอกาสต่อไป

การจ้างทำวิทยานิพนธ์ไม่ได้แปลว่า “โง่”

บทความนี้คุณอาจตกใจนิดหน่อยกับคำว่า “โง่” แต่ขอบอกเลยว่าเมื่ออ่านบทความนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนที่จ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือว่าจ้างทำวิจัยอื่นๆ ถึงไม่ได้โง่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณลองตอบคำถามที่เราจะถามต่อไปนี้สัก 2-3 ข้อ  เรามาเริ่มตอบคำถามเหล่านี้ทีละข้อกันดีกว่า เพื่อพิสูจน์ว่าคนจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น ไม่ได้โง่ !!! 1. ใบปริญญาบัตรที่ได้นั้นจากการศึกษานั้น ได้จากการทำงานวิจัยอย่างเดียวใช่หรือไม่? ในการจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับใบปริญญาบัตรและได้สวมชุดครุยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ thesis เพียงอย่างเดียว ในการเรียนมหาวิทยาลัยมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเชื่อมโยงกันจึงจะสามารถจบจากรั้วมหาวิทยาลัยได้  ไม่ว่าจะเป็นการจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก นักศึกษาทุกคนต้องเข้าคลาสเพื่อเรียนเอาความรู้ไปใช้ในการสอบ ในการจะจบปริญญาท่านต้องสามารถเข้าใจเนื้อหา และสอบผ่าน ท่านต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้มาให้ได้ก่อน ท่านจึงจะได้ทำ thesis หากท่านไม่สามารถสอบผ่านไม่เข้าใจบทเรียนท่านคนถูกรีไทร์ออกไปนานแล้วใช่หรือไม่ 2. หากผู้ว่าจ้างบริษัทรับทำวิจัยไม่ตรวจสอบผลงานวิจัย จะสามารถตอบคำถามอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่าน thesis ได้ไหม?

3 ขั้นตอน วิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัย

ในบทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัย บอกเล่าถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน และปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะพบเจอในระหว่างทำการวิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัยให้เข้าใจง่ายขึ้น “รวบรวม, จำแนก, วิเคราะห์” ลำดับขั้นตอนทำการวิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัย 1. รวบรวม โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากการออกไปลงพื้นที่เพื่อทำการสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ได้กำหนดคุณลักษณะไว้ให้ทำแบบสอบถามงานวิจัย และนำมาทำการตรวจสอบว่ากลุ่มประชากรได้ทำการตอบคำถามครบถ้วนหรือ จำนวนประชากรได้ทำการตอบคำถามครบตามจำนวนที่กำหนดไว้หรือไม่  เพราะถ้าหากตอบคำถามแบบสอบถามงานวิจัยไม่ครอบถ้วนและไม่ตรงตามจำนวนประชากรที่กำหนดจะส่งผลทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลคาดเคลื่อน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่สามารถตอบคำถามที่ตั้งสมมติฐานไว้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 2. จำแนก เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเป็นขั้นตอนของการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS เพื่อทำการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามในแบบสอบถามงานวิจัย โดยการกำหนดการตั้งค่ารหัสข้อมูลที่ใช้ในการแทนผลต่างๆ ออกมาในรูปแบบสถิติที่ทำการวิเคราะห์ในการทำงานวิจัยนั้นๆ  3. วิเคราะห์ ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัยออกมาในรูปแบบข้อมูลทางสถิติตามที่กำหนดไว้ในเนื้อหางานวิจัย โดยทำการแปรผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และทำความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับเพื่อทำการเรียบเรียงเนื้อหาที่จะใช้นำเสนองานวิจัย และใช้ตอบคำถามในการทำงานวิจัย