บริการของเรา

รับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทางร้านรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษา โดยตามหลักการทำวิจัยแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท่านใช้ในการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำดุษฎีนิพนธ์นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านกำหนด โดยเฉพาะความทันสมัยของข้อมูล ที่จะต้องไม่เกิน 10 ปี หรือาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยบางท่าน ก็กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้นอย่างยาวนาน และบางครั้งก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นไฟล์เอกสารอ้างอิงได้
ทางร้านรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดความทันสมัยของข้อมูลตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถบันทึกไฟล์เอกสารอ้างอิงดังกล่าว เพื่อนำส่งให้กับท่านไว้เป็นเอกสารอ้างอิงกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้ ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทางเราสามารถสืบค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการ และส่งงานให้กับท่านได้ตรงตามเวลาที่ท่านกำหนด
ราคารับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ขอคำปรึกษา

การรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นการรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทย เท่านั้น และจำกัดเนื้อหาเป็นภาษาไทย เท่านั้น หากท่านต้องการให้ทางร้านค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าแปลงานวิจัยเพิ่มเติม โดยค่าแปลงานวิจัยดังกล่าว จะคิดเป็นรายหน้าตามระยะเวลาที่ท่านต้องการรับงาน ซึ่งท่านสามารถให้ทางร้านประเมินราคาให้ท่านพิจารณาตัดสินใจได้ก่อนการมัดจำเริ่มงาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000