บริการของเรา

จัดทำผลงาน คศ.4 ครู และ คศ.4 ผอ

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ราคา

จัดทำผลงาน คศ.4 ครู - ครบคุ้ม

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ)

15,000 บาท

จัดทำผลงาน คศ.4 ผู้บริหาร - ครบคุ้ม

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ)

15,000 บาท

จัดทำผลงาน คศ.4 ครู - จัดเต็ม

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ + Print เข้าเล่มให้ 4 ชุด +
ตีพิมพ์บทความในวารสาร + เผยแพร่หอสมุดมหาวิทยาลัย)

24,000 บาท

จัดทำผลงาน คศ.4 ผู้บริหาร - จัดเต็ม

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ + Print เข้าเล่มให้ 4 ชุด +
ตีพิมพ์บทความในวารสาร + เผยแพร่หอสมุดมหาวิทยาลัย)

22,000 บาท

วิทยานิพนธ์ ป.โท - สายสังคมศาสตร์

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล)

เริ่มต้น 15,000 บาท

วิทยานิพนธ์ ป.โท - สายวิทยาศาสตร์

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล)

เริ่มต้น 25,000 บาท

ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก - สายสังคมศาสตร์

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล)

เริ่มต้น 80,000 บาท

ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก - สายวิทยาศาสตร์

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล)

เริ่มต้น 100,000 บาท

จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม - แบบสอบถาม

ชุดละ 10 บาท

คีย์ข้อมูล

ชุดละ 5 บาท

ประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติ

(อาทิ โปรแกรม SPSS  AMOS  LISREL  SAS STATA และ EVIEW)

500 บาท

วิเคราะห์ผล เขียนผลการวิเคราะห์

(ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ นำเสนอผลในรูปตารางและเขียนสรุปข้อมูลการวิเคราะห์)

2,000 บาท

เขียนบทความวิจัย, บทความวิชาการ

(ภาษาไทย เริ่มต้น 2,000 / ภาษาอังกฤษ เริ่มต้น 5,000
รวมแก้ไขตาม peer review แล้ว)

2,000 บาท

ขอคำปรึกษา

Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth เข้ามาขอไฟล์ราคาและรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการได้ตลอดเวลาครับ

thesis4u2000

ผลงาน ครู คศ.4

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นั้่น มุ่งการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสอน เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของครูในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสามารถตกผลึกเป็น Model ของตนเองที่ไม่ซ้ำใครจึงเรียนว่า เป็น “นวัตกรรม” (เกิดขึ้นใหม่” ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้่จริง

ดังนั้น ผลงานทางวิชาการของครูที่จะส่งยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นั้นจึงต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D มาเป็นระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบวิธีการสอน และผ่านการอภิมาณงานจากผู้เชี่ยวชาญด้วยจึงจะมีควาามน่าเชื่อถือในเชิงคุณภาพ และผ่านกระบวนการทดลองใช้เครื่องมือและหาประสิทธิภาพจึงจะมีความน่าเชื่อในด้านความแม่นยำของการวิจัย ตามแนวคิดของ Validity & Accuracy นั่นเอง
 
จึงสรุปผลงานที่จะส่งสำหรับ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 จะประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง

สนใจคลิกเลย!!

ผลงาน ผอ คศ.4

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ มุ่งการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสามารถตกผลึกเป็น Model ของตนเองที่ไม่ซ้ำใครจึงเรียนว่า เป็น “นวัตกรรม” (เกิดขึ้นใหม่” ในการพัฒนากระบวนการ รูปแบบ หรือแนวทางในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างแท้่จริง) ดังนั้น ผลงานทางวิชาการของครูที่จะส่งยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ นั้นจึงต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D มาเป็นระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหาร และผ่านการอภิมาณงานจากผู้เชี่ยวชาญด้วยจึงจะมีควาามน่าเชื่อถือในเชิงคุณภาพ และผ่านกระบวนการทดลองใช้เครื่องมือและหาประสิทธิภาพจึงจะมีความน่าเชื่อในด้านความแม่นยำของการวิจัย ตามแนวคิดของ Validity & Accuracy นั่นเอง

หรือแม้แต่โครงการบริหารสถานศึกษาสะท้อนด้วยผลการประเมินโครงการ (Project Appraisal) ที่สะท้อนผลผ่านปัจจัยที่ใช้ในการประเมินโดยอาศัย Model การประเมินที่มีผู้เชี่ยวชาญทางศึกษาศาสตร์ออกแบบไว้โดยใช้โมเดลการประเมินที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น อาทิ CIPPIEST Model, EDDIE Model เป็นต้น

จึงสรุปผลงานที่จะส่งสำหรับ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 จะประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่

1.  รายงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

2.  รายงานการประเมินโครงการ (Project Appraisal) 

นอกจากนี้ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการ (Journal) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review จะได้รับความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการในแง่ที่ว่า งานวิจัยได้ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณภาพให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนั้น ซึ่งจะได้ผลดีต่อการตรวจงานในเรื่อง ผลประโยชน์ต่อวงการศึกษา, ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น อันจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีกด้วย

จัดทำผลงาน คศ.4 ครู – ครบคุ้ม

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ 

150,000.-

จัดทำผลงาน คศ.4 ผู้บริหาร – ครบคุ้ม

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ 

150,000.-

จัดทำผลงาน คศ.4 ครู – จัดเต็ม

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ + Print เข้าเล่มให้ 4 ชุด + 
ตีพิมพ์บทความในวารสาร + เผยแพร่หอสมุดมหาวิทยาลัย

240,000.-

จัดทำผลงาน คศ.4 ผู้บริหาร – จัดเต็ม

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ + Print เข้าเล่มให้ 4 ชุด +
ตีพิมพ์บทความในวารสาร + เผยแพร่หอสมุดมหาวิทยาลัย

220,000.-

วิทยานิพนธ์ ป.โท – สายสังคมศาสตร์

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

เริ่มต้น 15,000.-

วิทยานิพนธ์ ป.โท – สายวิทยาศาสตร์

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

เริ่มต้น 25,000.-

ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก – สายสังคมศาสตร์

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

เริ่มต้น 80,000.-

ดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก – สายวิทยาศาสตร์

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ รวมวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

เริ่มต้น 100,000.-

จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม – แบบสอบถาม

ชุดละ 10.-

คีย์ข้อมูล

ชุดละ 5.-

ประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติ
อาทิ โปรแกรม SPSS  AMOS  LISREL  SAS STATA และ EVIEW

500.-

วิเคราะห์ผล เขียนผลการวิเคราะห์

ได้ไฟล์งานครบทุกรายการ นำเสนอผลในรูปตารางและเขียนสรุปข้อมูลการวิเคราะห์

2,000.-

เขียนบทความวิจัย, บทความวิชาการ

ภาษาไทย เริ่มต้น 2,000 / ภาษาอังกฤษ เริ่มต้น 5,000
รวมแก้ไขตาม peer review แล้ว

2,000.-